AwakeSalepage Privacy Policy

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

    Awakesalepage.com ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว เพื่อให้ความสำคัญข้อมูลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ Awakesalepage.com

 

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

          1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก้ผู้ใช้บริการที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ Awakesalepage.com ทางเว็บไซต์ได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น

          2. ในกรณีที่ท่านสมัครลงทะเบียน (Registration) เพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เว็บไซต์ Awakesalepage.com จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม เช่น ที่อยู่ (Address) เพศ (Gender) หรือ อายุ (Age) เป็นต้น

          3. Awakesalepage.com จัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการที่เป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูล (Web Browser) เวลาการเยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times)

          4. Awakesalepage.com ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ Awakesalepage.com ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์ดังเหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

          1. Awakesalepage.com จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) และที่อยู่ (Address) เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจกรรมของ Awakesalepage.com เท่านั้น

          2. Awakesalepage.com ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ Awakesalepage.com ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากท่านเท่านั้น

          3. ในกรณีที่ Awakesalepage.com  ได้ว่าจ้างบุคคลอื่นเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่ง ทางเราจะกำหนดให้บุคคลที่เราว่าจ้างเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มิให้มีการนำไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมของกิจการ Awakesalepage.com

 

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

          เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิ์ที่จะให้มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลข่าวสาร หรือสื่อทางการตลาดใดๆ จากทาง Awakesalepage.com ก็ได้ เพียงแค่กรอกความจำนงดังกล่าวแจ้งให้ทางเราทราบได้ที่ awakesalepage@gmail.com

 

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

          เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน Awakesalepage.com จึงได้กำหนดระเบียบภายในเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง Awakesalepage.com จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับให้ข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น

 

การใช้คุกกี้ (Cookies)

          “คุกกี้ คือ ข้อมูลที่ Awakesalepage.com ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web Browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้คุกกี้ก็จะทำให้เว็บไซต์ Awakesalepage.com สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ Awakesalepage.com จำเป็นต้องใช้คุกกี้ในการบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ และเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานเว็บไซต์

 

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

          Awakesalepage.com อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น Awakesalepage.com จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ Awakesalepage.com

 

การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อกับ Awakesalepage.com

          ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ Awakesalepage.com ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ Awakesalepage.com ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ Awakesalepage.com ได้ที่ awakesalepage@gmail.com

 

Awakesalepage.com